CAR Unirea Simeria

Institutie financiara nebancara

Drepturi si obligatii


Drepturi statutare :

Membrii casei de ajutor reciproc au următoarele drepturi:

 • să participe la conferinţele la care a fost convocat în baza normei de reprezentare şi a criteriilor de stabilire a delegaţilor;
 • să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, să primească împrumuturi în cuantumul şi în condiţiile aprobate de Consiliul director, potrivit normelor interne de creditare;
 • să beneficieze de toate serviciile oferite de casa de ajutor reciproc și de formele de asistenţă socială în condiţiile stabilite prin regulamentele specifice întocmite de Consiliul director și aprobate de conferinţă;
 • să participe la repartizarea excedentului. Consiliul director poate hotărî ca excedentul să fie acordat membrilor în mod diferenţiat, în funcţie de vechimea neîntreruptă în C.A.R. şi a altor criterii aprobate de Consiliul director;
 • să primească consiliere financiară din partea C.A.R.;
 • să solicite, cu aprobarea Consiliului director, reeşalonarea ratelor, cu respectarea termenului contractual, dacă se află în situaţie temporară de şomaj şi îşi menţin calitatea de membri;
 • să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă  propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;
 • să se adreseze organelor de conducere ale Asociatia CAR Regiunea Vest, în orice problemă ce priveşte situaţia sa personală sau activitatea asociaţiei.;
 • să primească, la cererea scrisă, un extras cu situaţia sa financiară ;
 • să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru. În caz de deces, toate drepturile titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori, conform legii;
 • să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc afiliată la Asociatia CAR Regiunea Vest.
 • În cazul în care membrii constată că în desfăşurarea activităţii C.A.R., Consiliul director sau unii dintre membrii acestuia nu respectă prevederile statutare, comit abuzuri sau lezează drepturile stabilite prin statut, pot solicita convocarea conferinţei, pentru a se stabili măsuri corespunzătoare. Convocarea se face dacă aceasta a fost solicitată de cel puţin o treime din numărul membrilor. Dacă nu se dă curs cererii de către Consiliul director, convocarea se va face de Asociatia CAR Regiunea Vest, pe baza informaţiilor sau constatărilor certe, deţinute de acestea în scris, după o temeinică verificare. În cazul decesului membrului, moştenitorii legali pot primi un ajutor de deces nerambursabil, în condiţiile stabilite de Consiliul director, ţinându-se cont de vechimea  ca membru CAR a defunctului, respectându-se prevederile regulamentului special întocmit în acest scop.


Obligatiile statutare ale membrilor CAR

Membrii au următoarele obligaţii:

 • să studieze, prevederile statutului C.A.R, iar la înscriere să achite contravaloarea aportului iniţial şi să constituie fondul social minim;
 • să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele interne de creditare, regulamentul de organizare şi funcţionare, hotărârile conferinţei şi deciziile Consiliului director ;

 • să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor conferinţei;
 • să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;
 • să depună la fondul social o sumă în limita hotărîtă de conferinţă ;
 • să achite ratele, dobânda şi comisioanele aferente împrumutului contractat, în conditiile stabilite prin contract si conform graficului de rambursare anexat;
 • să achite lunar contribuţia pentru constituirea fondului pentru acordarea de ajutoare cu caracter social-umanitar şi a altor fonduri stablite de  conferinţă.