CAR Unirea Simeria

Institutie financiara nebancara

Noi membrii

Cine poate deveni membru

Membri ai CAR Unirea Simeria IFN pot fi salariați sau alte persoane care obțin venituri de natură salarială sau realizate în urma desfășurării unor activități generatoare de valoare adaugată în domeniul valorificării produselor din fermele sau gospodăriile proprii sau al prestării diverselor servicii

Cum pot deveni membru

1.Se completeaza  cererea de înscriere  (vezi formular mai jos în documente) în prezența  unui operator ghiseu

2. Se atașează o xerocopie la CI sau BI

3. Operatorul ghișeu va opera in programul informatic datele dvs. personale și va efectua activarea dvs. ca membru CAR.

Contributia pentru actiuni sociale – lunar - 2 lei

Constituirea fondului social

Fondul social se depune lunar în limitele stabilite de conferință:
- intre 10 si 300 lei
Modalitatea de depunere lunară a fondului social este la alegerea membrului și poate fi:
a) Numerar la casieriile sediului sau agentiilor ale CAR Unirea Simeria IFN ;
b) Depunere in conturile bancare ale CAR Unirea Simeria IFN;Utilizarea fondului social

 

A)    PENTRU ECONOMII

CAR Unirea Simeria IFN acordă dobândă la fondurile sociale ale membrilor, potrivit legii 122/1996 completată și modificată, a statutului propriu  și a prezentei proceduri elaborată de către Consiliul director și aprobată de către Conferința membrilor ,avînd următoarea metodologie:

(1)    La întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor propus de Consiliul director și ratificat de Conferința membrilor . Se stabilește valoarea procentuală a dobînzii ce se va acorda asupra fondurilor sociale.

(2)   Se  stabilesc prin hotărîrea Consiliului Director ratificate de Conferința membrilor  criteriile după care vor fi acordate bonusurile. Aceste criterii sunt :

a)      fidelitate (vechimea neîntreruptă în CAR și depunerea cu regularitate, lună de  lună, a fondului social lunar);

b)      activitate (dacă are împrumuturi în derulare);

c)      mărimea fondului social .

Capitalizarea dobânzii și a bonusurilor calculate, se va efectua numai la sfîrșitul anului financiar, iar suma va fi trecută in fondul social. Această operațiune se efectuează în mod automat de către aplicația informatică.

Nota: În fiecare an se analizează situația financiară a CAR, iar bonusurile vor fi acordate în funcție de realizări. Cuantumul acestora va fi stabilit în ședința din luna decembrie a Consiliului Director și vor fi cunoscute de către membri prin afișare la sediiile CAR. Nu este obligatoriu ca pentru  toate criteriile  să se acorde bonusuri.


B)    PENTRU GARANȚII

Membrul CAR poate să garanteze cu fondul lui social un împrumut al altui membru CAR, dar nu poate garanta simultan două împrumuturi. În această perioadă membrul CAR nu poate solicita retragerea din CAR.  Se va urma procedura descrisă în normele interne de creditare.

Lichidarea fondului social

 A) La cerere

- Fondul social poate fi retras de catre membri numai în cazul renunțării la calitatea de membru conform statutului CAR Unirea Simeria IFN și a legii 122/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Un membru al casei de ajutor reciproc poate solicita retragerea din rîndul membrilor concomitent cu retragerea fondului social în următoarele condiții:

a)      A achitat ratele , dobînzile şi alte datorii aferente împrumutului accesat, în conformitate cu graficul de restituire, iar la data solicitării retragerii  nu figurează cu datorii către CAR.

b)      Nu este girant pentru un împrumut aflat în curs de restituire, accesat de alt membru. Se va putea retrage numai în cazul în care va propune în locul său un alt girant acceptat de CAR, în aceleași condiții.

- Fiecare membru se poate retrage din casa de ajutor reciproc printr-o cerere tip, scrisă;

- Cererea va fi insoțită de copia actului de identitate și se va completa de către titular în prezența operatorului de ghişeu;

- Cererea se va înregistra în registrul special de evidență a cererilor de retragere.

- Operatorul de ghişeu va efectua în fișa membrului ,  înregistrarea prin care se deduce comisionul de retragere (2,5%din suma).

- Cererea trebuie analizată de Consiliul director iar decizia acestuia va fi comunicată dupa prima sedinta, cel mult o lună de la data înregistrării;

- Cererile de retragere formulate de membri care sunt aprobate, vor fi programate pentru plata, iar fondul social  se restituie acestora potrivit prevederilor statului ,  în termen de cel mult 12 luni de la data formularii cererii ( anexa 1),

- Plata fondului social se efectuează catre titular, împuternicitului acestuia cu procură specială  de la notar, sau moștenitorilor, după caz, prin:

a) numerar la casierie pe baza dispoziției de plată ;

b) prin cont bancar, dacă membrul solicită prin cererea de retragere în mod expres acest lucru și a depus un extras de cont prin să confirme contul IBAN și banca respectivă.

 

B) Restituirea fondului social in cazul  decesului titularului

Moștenitorii au obligația să aducă la cunoștința CAR decesul membrului CAR.

Pentru a putea solicita fondul social al membrului decedat, moștenitorii trebuie să facă dovada cu acte că au calitatea de moștenitori legali. Actele doveditoare ale calității de moștenitor sunt:

Certificatul de moștenitor;

Testament autentificat la notar;

Alte acte care  îi pot dovedi calitatea de moștenitor.

Dacă sunt mai mulți moștenitori, plata va fi efectuată pentru fiecare în parte cu suma care i se se cuvine, exceptînd cazul cînd exista procuri notariale care desemnează pe  unul singur să primească întreaga sumă.

Dacă moștenitorii nu aduc la cunoștința CAR decesul membrului CAR, pentru fondul social al acestuia se va respecta procedura prevazuta in normele interne.

 

  C) Compensarea împrumuturilor cu fondul social

 Este interzisă efectuarea operațiunii de compensare a împrumutului cu fondul social cu excepția următoarelor situații :

1.      Decesul titularului.

2.      Alte situații cu caracter excepțional  și numai cu acordul Consiliului director. 

3.      Declanșarea procedurii de executare silită. 

 


Fondul social "VIITORUL"

La propunerea susținută de membri, CAR Unirea Simeria IFN a inaugurat în premieră secția specială pentru membrii minori, destinată copiilor membrilor C.A.R. cu scopul de a-i ajuta să posede o bază financiară la împlinirea majoratului, dar și în scopul conștientizării apartenenței la un grup socio-economic financiar organizat și formării unei educații financiare.

Dobândirea calității de membru minor se realizează astfel:

Pentru copiii până la vârsta de 14 ani, printr-o solicitare scrisă a părinților/bunicilor/tutorelui, care trebuie să fie membrii ai casei de ajutor reciproc. Cererea de înscriere are prevăzut pe verso drepturile și obligațiile, precum și condițiile de retragere.
De la vârsta de 14 la 18 ani, când minorul are capacitatea de exercițiu restrânsă, el poate semna cererea de înscriere ca membru al C.A.R., cu încuviințarea dată în scris și sub supreavegherea părinților sau tutorelui.

Sumele depuse în acest fond social vor fi bonificate anual în mod preferențial după încheierea exercițiului financiar al C.A.R., proporțional cu fondul social propriu și în functie de criteriile aprobate de Consiliul director.

Membrul minor va avea o fișă proprie în evidența C.A.R. în care se vor oglindi toate acumulările prin depuneri sau prin bonificarea anuală a dobânzii.

Constituirea în numele membrului minor a Fondului Social ”VIITORUL” se poate realiza în următoarele moduri:
- prin depunerea lunară a unei contribuții de către părinte, tutore legal, alții în numele și pentru minor, în limitele minime și maxime hotărâte de Consiliul director.
- prin cesiunea parțială a fondului social (cel mult 50%) al unuia dintre părinți, sau tutore legal.