CAR Unirea Simeria

Institutie financiara nebancara

Despre CAR Unirea Simeria IFN

Scopul casei de ajutor reciproc 

este sprijinirea, întrajutorarea materială prin acordarea de împrumuturi membrilor şi constituirea de economii de către aceştia. Obiectul de activitate al casei de ajutor reciproc îl constituie atragerea de fonduri sociale, numai de la membrii săi, acordarea de împrumuturi cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al acestora, după deducerea cheltuielilor de funcţionare şi constituirea fondurilor statutare

Misiune, Viziune, Valori, Strategie

Definirea declaratiilor de misiune, valori, viziune si strategie a Asociatiei CAR Unirea Simeria IFN.

Misiunea Asociatiei CAR Unirea Simeria IFN :  Oferirea de servicii financiare de creditare si economisire membrilor nostri din judetele Hunedoara si Timis, pentru a-si satisface nevoile financiare personale si de dezvoltare.

Viziunea: Asociatiei CAR Unirea Simeria IFN - dorim sa fim cunoscuti in piata financiara si in comunitatea orasului Simeria dar si in judetele Hunedoara si Timis ca parteneri de incredere in intrajutaorarea si finantarea nevoilor personale si de dezvoltare a membrilor nostri.

Valorile Asociatiei CAR Unirea Simeria IFN: integritate, competenta, profesionalism si loialitate fata de organizatie si membrii ei, prin initiativa, spirit de echipa, performanta si creativitate.

STRATEGIA Asociatiei CAR Unirea Simeria IFN:

•       Atragerea de noi membri din alte segmente de piata: mici intreprinzatori, mestesugari, salariati ai firmelor private, etc.

•       Educarea si incurajarea membrilor nostri in sensul de a economisi si a folosi responsabil imprumuturile contractate.

•       Inscrierea de noi membrii din randul tinerilor

•       Cresterea sustenabilitatii prin imbunatatirea managementului riscului si calitatii portofoliului.

Activitatea casei de ajutor reciproc 

este nonprofit şi are la bază următoarele obiective:


- întrajutorarea membrilor săi prin acordarea de împrumuturi;

- protejarea fondurilor sociale ale membrilor împotriva inflaţiei;
- asigurarea de servicii membrilor C.A.R.;
- participarea tuturor membrilor la buna desfăşurare a activităţii şi la controlul utilizării fondurilor obşteşti, potrivit prevederilor statutului propriu şi a normelor financiare în vigoare;
- asigurarea, în mod egal, a aceloraşi drepturi şi obligaţii pentru fiecare membru;
- promovarea unor programe educaţionale privind împrumuturile şi alte servicii necesare membrilor;
- asigurarea încasării tuturor împrumuturilor şi a dobânzilor aferente în funcţie de condiţiile stabilite prin contractele de împrumut;
- acordarea, în cazul decesului unui membru, a unui ajutor de deces nerambursabil, urmaşilor acestuia, în cuantumul stabilit printr-un Regulament propriu si aprobat de Conferinta.

Casa de ajutor reciproc îşi desfăşoară activitatea pe baza unui statut, aprobat de delegatii la Conferinta  membrilor C.A.R., cu respectarea Legii nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor completată şi modificată prin Legea nr.135/2003, a Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile şi a altor reglementări legale în domeniu.

În activitatea casei de ajutor reciproc se aplică următoarele 

Principii democratice de organizare şi funcţionare:

- alegerea, prin vot, a organelor proprii de conducere şi de control;
- caracterul obştesc al organelor de conducere şi de control, conducerea colectivă şi răspunderea solidară a acestora;
- adoptarea hotărârilor cu majoritate simplă de voturi, cu excepţia acelora privind modificarea statutului, afilierea la uniunea teritorială judeţeană, fuziunea sau lichidarea, când sunt necesare 2/3 din voturile membrilor participanţi;
- prezentarea şi raportarea periodică a situaţiei organizatorice şi a fondurilor;
- controlul efectuat de cenzorii proprii şi de uniunea teritorială judeţeană;
- prezentarea anuală, în Conferinta a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute de catre casa.


Reprezentarea CAR

Casa de ajutor reciproc este reprezentată la nivel teritorial de Asociatia CAR Regiunea Vest care susţine, apără, prezintă şi protejează interesele specifice caselor de ajutor reciproc şi ale membrilor acestora în relaţiile cu organele centrale şi locale ale administraţiei de stat, cu instituţiile financiare, juridice şi cu alte organizaţii din România.

În cazul în care sunt lezate interesele caselor de ajutor reciproc, Asociatia CAR Regiunea Vest este împuternicita, în urma hotărârii organelor colective de conducere, să apeleze la formele legale de protest pentru apărarea acestor interese.

Supravegherea casei de ajutor reciproc

Activitatea casei de ajutor reciproc este supravegheată de Asociatia CAR Regiunea Vest. Casa de ajutor reciproc trebuie să raporteze Asociatiei CAR Regiunea Vest indicatorii de supraveghere. Casa de ajutor reciproc este obligată să permită şi să pună la dispoziţia personalului împuternicit cu supravegherea şi controlul activităţii accesul la documentele financiar-contabile.

Confidenţialitatea operaţiunilor

Casa de ajutor reciproc asigură secretul deplin al operaţiunilor, nu prezintă documentele pentru control altor organe în afara celor menţionate în prezentul statut, decât cu aprobarea şi în prezenţa consiliului director şi a reprezentantului uniunii teritoriale la care este afiliată. La solicitarea organelor de control specializate ale statului cu privire la impozite şi taxe se pot pune la dispoziţie, spre verificare, conform legii, documentele referitoare la cheltuielile cu salariile de orice fel, precum şi alte operaţiuni din care să rezulte calcularea şi virarea corectă a obligaţiilor către bugetul statului.

Propuneri, Sugestii sau Reclamatii

Daca doriti sa faceti propuneri, sugestii sau reclamatii privind activitatea casei noastre, aveti la dispozitie urmatoarele variante:

  • telefon sediu: 0254260403 sau 0770281014
  • e-mail: car_unirea_simeria@yahoo.com
  • In scris la sediul cat si la oricare dintre agentiile noastre atat din Judetul Hunedoara cat si din judetul Timis unde aveti urne in acest sens.
  • Va precizam ca interventiile anonime nu sunt luate in calcul.